ประวัติความเป็นมาบ้านท่าเรือ

          บ้านท่าเรือ  เดิม เรียกว่า บ้านแต้ ในราวเมื่อปี  พ.ศ.2435  ได้มีราษฎรกลุ่มหนึ่ง จำนวน  30 คน นำโดยนายไชยราช, นายศรีวงษา ได้อพยพมาจากหมู่บ้านไร่อีเป (อำเภออำนาจเจริญ  จังหวัดอุบลราชธานีในขณะนั้น) เนื่องจากหมู่บ้านเดิมเป็นหมู่บ้านแห้งแล้งขาดน้ำกินน้ำใช้ ทำไร่ ทำนา ไม่ได้ผล อีกทั้งยังได้ทราบข่าวว่าบ้านนาซ่อมซึ่งอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำอูน น้ำก่ำ น้ำสงคราม เป็นที่อุดมสมบรูณ์มีพื้นที่ทำกินกว้างขวาง 

              ต่อมาในปีพ.ศ.2445 ไม่นานก็ได้ย้ายจากบ้านนาซ่อม  เนื่องจากมีพื้นที่คับแคบและไม่เหมาะสม จึงได้พากันอพยพย้ายไปทางทิศตะวันตก  ประมาณ 1 ก.ม. ซึ่งเป็นพื้นที่เนินสูงกว่าที่เดิม มีสภาพป่าเต็งรัง บริเวณด้านทิศตะวันออก  เป็นที่ราบลุ่ม  มีหนองน้ำเล็กๆมีต้นไม้ใหญ่ใบหนา ชาวบ้านเรียกว่า “บ้านแต้” (ภาษากลางเรียกไม้มะค่าแต้ เป็นต้นไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่ง) ต่อมาจึงพากันเรียกชื่อหมู่บ้านว่า“บ้านแต้” หมู่ 14  ตำบลท่าบ่อสงคราม   อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม  นับแต่นั้นเป็นต้นมา 

                 ในราวปี พ.ศ. 2480  ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนมีน้ำมากและไหลเชื่อมโยงกับแม่น้ำสายใหญ่ๆ ได้แก่แม่น้ำอูน  แม่น้ำสงคราม  แม่น้ำโขง  เป็นต้น  ได้มีชาวบ้านที่มาจาก ตำบลท่าบ่อสงคราม (ปัจจุบันคือ อำเภอศรีสงคราม) นำเรือสินค้า (ชาวบ้านเรียกว่า  เรือกระแซง) ที่เป็นเรือขนาดใหญ่  ที่ใช้ไม้ค้ำถ่อแทนการพายบรรทุกสินค้าประเภทอาหารได้แก่  ปลาแห้ง  ปลาร้า   และของป่า  ได้แก่ หวาย  หน่อไม้  เห็ด สีเสียด  ผลไม้  มาจอดเทียบฝั่งที่หนองน้ำ ทางตะวันตกเฉียงเหนือทางทิศเหนือของหมู่บ้าน ห่างออกไปประมาณ 0.5 กิโลเมตร เพื่อมาแลกเปลี่ยนสินค้ากัน (โดยเฉพาะข้าว) จำนวนเรือ 8-10 ลำ และจอดพักแลกเปลี่ยนสินค้าครั้งล่ะ 10-15 วันทุกปี

                ต่อมาพ.ศ. 2494 ทางราชการได้ยกฐานะกิ่งอำเภอท่าบ่อศรีสงครามขึ้นเป็นอำเภอ  นายเหลี่ยม  บินศรี  ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นได้มาประชุมชาวบ้านและมีมติตกลงให้มีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านที่เป็นทางการใหม่จากเดิมว่า “บ้านแต้”เป็น”บ้านท่าเรือ”เพราะเหตุผลที่มีเรือสินค้ามาจอดเทียบฝั่งเป็นประจำ  แต่ชาวบ้านและคนทั่วไปส่วนมากก็ยังคงเรียกชื่อบ้านแต้(เป็นภาษาถิ่น)จนถึงปัจจุบัน  และเรียกชื่อบ้านท่าเรือ(เฉพาะที่เป็นทางการเท่านั้น)

ต่อมาในปี  พ.ศ.2514 ตำบลนาหว้า ได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอนาหว้า  บ้านท่าเรือก็ได้เปลี่ยนเป็น หมู่ที่ 1  ตำบลนาหว้า  กิ่งอำเภอนาหว้า  ต่อมาปี พ.ศ. 2518 บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 2 หมู่ ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นหมู่ 9 ตำบลนาหว้า กิ่งอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  คือบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 2 โดยมี นายอุดร บินศรี ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น  ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ได้ยกฐานะบ้านท่าเรือ เป็น  ตำบลท่าเรือ  ในพ.ศ.2545 บ้านท่าเรือขอแบ่งการปกครองออกเป็น 3 หมู่ คือ หมู่ที่ 8 ซึ่งแยกจากหมู่ 2 บ้านท่าเรือ  มีนายสากล เปาวะนา ผู้ใหญ่บ้านคนแรก